شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

رها 20

+ [پيامک] يا فاطمه از اشك تو را ميخواهيم بيمار تو هستيم و دوا ميخواهيم هر كس پي حاجتي رود بر در دوست ما از تو برات كربلا ميخواهيم. التماس دعا
يا فاطمه الزهرا
mp3 player شوکر
رها 20
رتبه 0
0 برگزیده
368 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top