شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

رها 20

+ پيام هاي دوستانم 313تا بود ياد ياراي اقا امام زمان افتادم ک هنوز اين تعداد نشدند،
جزتو
من اوليش
رها 20
خدايا اين ابجي ما رو جز ياراي اقامون قرار بده
جزتو
الهي آمين و همچنين
درب کنسرو بازکن برقی
رها 20
رتبه 0
0 برگزیده
368 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top