شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

رها 20

+ امروز شنيدم ي دختر کوچولو تولدش بود ،باباش ي مسافرت کاري براش پيش اومد ب دخترش قول داده بود براي تولدش مياد،بابا اومد ولي دختر صداشو نميشنيد شايد با فهم بچگيش انتظار داشت بابا با کادو بياد،با کيک تولد بياد،ولي بابا با ي لباس سفيد اومد ک چند قطره خون پيشونيش اونو طرح داده بود
رها 20
دختر گفت بابا قول دادي براي تولدم ميايي،عزيز دلم اگر صداي باباتو ميشنيدي حتما بهت ميگفت ک ببين الوعده وفا ،اومدم ببين لباس سفيد پوشيدم،ببين مهمون دعوت کردم،ببين جشن گرفتم،شاد باش عزيزم کادوي تولدت شفاعت من براي بهشتي شدنت
mp3 player شوکر
رها 20
رتبه 0
0 برگزیده
368 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top